Organizace dne

Budova Habánská

6:30   Děti se začínají scházet v Modré třídě. Mají možnost poznávat kamarády
a používat hračky a učební pomůcky i z jiné třídy. Vítáme se pozdravem.
Od této chvíle probíhají během celého dopoledne souběžně hry, činnosti
a pohybové aktivity dětí spontánní (volné) nebo řízené (plánované
a organizované učitelkou), jejichž náplň a organizace je dána školním
a třídním vzdělávacím programem naší mateřské školy. Děti mají možnost
hrát si individuálně, ve skupinách i kolektivně.
  
7:45   Děti přecházejí do Červené, Zelené a Žluté třídy. Hry a didakticky
cílené činnosti pokračují. Zařazujeme též zdravotně preventivní pohybové
aktivity (správné držení těla, rozvoj motorických dovedností), komunitní nebo diskusní kruh.
  
8:30 - 9:00   Děti průběžně svačí. Dbáme, aby před jídlem vykonaly hygienu. Snažíme se, aby tyto činnosti vykonávaly pokud možno samostatně.
  
9:00 - 9:30   Probíhají činnosti plánované učitelkou dle témat vybraných dětmi.
  
9:30 - 11:30   Připravujeme se na pobyt venku a pak jdeme ven na zahradu nebo vycházku do okolí mateřské školy.
  
11:30 - 11:45   Převlékání, hygiena
  
11:45 - 12:20   Obědváme. U oběda podporujeme samostatnost. Děti si samy chodí pro druhé
jídlo, používají příbor, uklidí si svoje místo a použité nádobí odnesou na servírovací vozík.
  
12:20 - 12:30   Po vykonání hygieny se převlékáme k odpočinku
  
12:30 - 14:20   Děti poslouchají pohádku, kterou jim čte paní učitelka Po vyslechnutí pohádky
děti dle individuálních potřeb spí, nebo odpočívají. Od 13:00 hod. probíhají klidné
hry a činnosti nespících dětí. Paní učitelky se také individuálně věnují předškolákům
a dětem s odkladem školní docházky.
  
14:20 - 14:30   Následuje hygiena a převlékání.
  
14:30 - 15:45   Průběžná svačina. Po ní se děti věnují odpoledním zájmovým činnostem (volným hrám,
pohybovým aktivitám, dle zájmu dětí pokračují didakticky cílené činnosti). Od 14:30 hod.
děti postupně odchází s rodiči domů.
  
15:30 - 16:30   Děti z Modré třídy přecházejí do Červené třídy a děti ze Žluté třídy přecházejí
do Zelené třídy. V 15:45 se všichni potkají v Červené třídě a pokračují ve hrách do příchodu
rodičů.
  
   Po celý den je dětem také připraven sebeobslužný pitný režim podle jejich potřeb
  

Odloučené pracoviště

06:30 - 08:30   Scházení dětí. Vítáme se pozdravem. Od této chvíle probíhají během celého dopoledne souběžně hry, činnosti a pohybové aktivity dětí spontánní (volné) nebo řízené (plánované a organizované učitelkou), jejichž náplň a organizace je dána školním a třídním vzdělávacím programem naší mateřské školy. Děti mají možnost hrát si individuálně, ve skupinách i kolektivně.
  
08:30 - 09:00   Děti průběžně svačí u prostřených stolečků ve třídě. Dbáme, aby před jídlem vykonaly hygienu. Snažíme se, aby tyto činnosti vykonávaly pokud možno samostatně
  
09:00 - 09:30   Děti pokračují v samostatné, individuální, či společné činnosti
  
09:30 - 11:30   Připravujeme se na pobyt venku a pak jdeme ven na hřiště nebo vycházku do okolí školy. Využíváme i dětská hřiště u Tesco a na ulici Nová.
  
11:30 - 12:00    Obědváme ve školní jídelně. U oběda podporujeme samostatnost. Děti si samy chodí pro druhé jídlo, používají příbor, uklidí si svoje místo.
  
12.00 - 12:10    Po vykonání hygieny se převlékáme k odpočinku.
  
12:10 - 14:20    Děti poslouchají pohádku, kterou jim čte paní učitelka Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí, nebo odpočívají. Od 12:40 hod. probíhají klidné hry a činnosti nespících dětí. Paní učitelka se také individuálně věnuje předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.
  
14:20 - 14:30    Následuje hygiena a převlékání.
  
14:30 - 14:45    Průběžná svačina u stolečků ve třídě.
  
14.45 - 16:00    Děti se věnují odpoledním zájmovým činnostem (volným hrám, pohybovým aktivitám, dle zájmu dětí pokračují didakticky cílené činnosti). Od 14:45 hod. děti postupně odchází s rodiči domů.
  
   Po celý den je dětem také připraven sebeobslužný pitný režim podle jejich potřeb